โรงเรียนชีพอนุสรณ์

โรงเรียนชีพอนุสรณ์

โรงเรียนชีพอนุสรณ์

ทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2520 มีนักเรียน 117 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4 เดิมชื่อโรงเรียนพิทักษ์ประชาราษฎร์ มีเขตบริการ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านห้วยม่วง และบ้านทรัพย์สมบูรณ์ ดำเนินการสอนโดย ตำรวจตระเวรชายแดน เขต 4 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งมี ร.ต.ต. อิทธิพล นราธร เป็นครูใหญ่ และมีตำรวจอีก 3 นายเป็นครูผู้สอน

โรงเรียนชีพอนุสรณ์

ปี พ.ศ. 2521 ได้รับเงินจากมูลนิธิ พลานุสรณ์ ให้สร้างอาคารเรียน 1 หลัง 3 ห้องเรียน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2526 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 4 นำโดย พ.ต.อ. สันติ อินทะกร รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 จังหวัดขอนแก่น พ.ต.อ. สุชาติ โชติช่วง ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 4 และ พ.ต.ต. เกรียงไกร โยคะสิงห์ ได้มอบโอนโรงเรียนให้กับสำนักงาน

การประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี นายสวัสดิ์ จันทหาร ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับโอน

  • ปี พ.ศ. 2529 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาวิวัฒนา ฯ ได้เสด็จมารับมอบอาคารเรียน และพระราชทานนามโรงเรียนว่า “ โรงเรียนชีพอนุสรณ์” โดยมีนายดาวเรือง โชติบ้านขาม เป็นครูใหญ่
  • วันที่ 19 มกราคม 2530 นายฤทธิรงค์ จินานิกร ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
  • วันที่ 28 สิงหาคม 2532 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นประธานมูลนิธิรักเมืองไทย ได้มาเป็นประธานมอบอาคารเรียน รักเมืองไทย แก่ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
  • วันที่ 1 มีนาคม 2543 นายจรูญ ทองหนองกอย ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
  • วันที่ 1 ตุลาคม 2545 นายจรูญ ทองหนองกอย ได้เลื่อนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และได้เปลี่ยนชื่อตัว เป็น นายธนเดช ทองหนองกอย
  • วันที่ 15 ธันวาคม 2554 นายเสน่ห์ โคตา มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  • วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ ร.ต.ประวิทย์ ทิพฤๅตรี มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
  • ปัจจุบัน มีนักเรียน จำนวน 152 คน มีข้าราชการครู จำนวน 8 คน นักการภารโรงฯ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน จนท.ธุรการ 1 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน สปช.105/29 1 หลัง 8 ห้องเรียน อาคารเรียน สปช.105/29(ปรับปรุง) 1 หลัง 4 ห้องเรียน อาคาร สปช. 102/26 1 หลัง 4 ห้องเรียน อาคารห้องสมุด 1 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ส้วม 3 หลัง 2 ที่ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ประวิทย์ ทิพฤๅตรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

วัสัยทัศน์
โรงเรียนชีพ “มั่งมั่นจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและมีคุณะธรรม”

ปรัชญาโรงเรียน
“วิชาดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย”

ข้อมูลสำหรับติดต่อ โรงเรียนชีพอนุสรณ์
เว็บไซต์. https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1040050570
เฟสบุ๊ค. โรงเรียนชีพอนุสรณ์