โรงพยาบาลภูผาม่าน

โรงพยาบาลภูผาม่าน

โรงพยาบาลภูผาม่าน

เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2528 ( 10 เตียง) ผู้อำนวยการท่านแรกชื่อ นพ.วิชัย อัศวภาคย์ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น) ยกระดับเป็นรพ.ขนาด 30 เตียง เมื่อปลายปี 2540 มีผู้อำนวยการมาแล้ว 14 ท่าน ปัจจุบันมีนายแพทย์เอกวิทย์ เรืองไชยวุฒิ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูผาม่าน

โรงพยาบาลภูผาม่าน

วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน มุ่งสร้างเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน

ค่านิยม
พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม

เข็มมุ่ง
1. พัฒนาคลินิกบริการ DM HT TB
2. ควบคุมโรคไข้เลือดออก
3. เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน การคลัง
4. พัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

พันธกิจ
1. สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุณโรค ภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเป็นธรรม
3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ มีความสุขในการทำงานและส่งเสริมมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการดูแลและจัดการระบบสุขภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐาน ลดความแออัดและจัดระบบบริการในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงานและสร้างความเข้มแข็งในภาคประชาสังคม
4. พัฒนาระบบบริหาร การจัดการทางการเงิน ระบบสารสนเทศและยุทธศาสตร์ การวิจัย และนวัตกรรมขององค์กร เพื่อสนับสนุนการให้บริการ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ โรงพยาบาลภูผาม่าน
เว็บไซต์. http://phuphamanhospital.com
เฟสบุ๊ค. โรงพยาบาลภูผาม่าน
โทร. 043-396154, 043-369011-2 ต่อ 109