ไร่ต้นภูเขียว ณ ภูผาม่าน

"ภูผาม่าน" ดินแดนแห่งนี้ งดงามเสมอ..