โรงเรียนภูผาม่าน

โรงเรียนภูผาม่าน

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนภูผาม่าน ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยโรงเรียนภูผาม่าน ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2526 เป็นโรงเรียน แบบสหศึกษา มีนักเรียนชายและหญิง (รุ่นแรก) จำนวน 62 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์อาศัยห้องเรียนชั่วคราวใต้ถุนอาคารเรียนโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนภูผาม่าน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2526 ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งบนที่สาธารณประโยชน์ บริเวณเชิงเขาหน้าถ้ำเสือ บนเนื้อที่จำนวน 89 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา สภาพโดยรอบของโรงเรียนมีลักษณะเป็นป่า พื้นที่สูงต่ำไม่ได้ระดับ และเริ่มบุกเบิกด้วยการเริ่มสร้างอาคารชั่วคราว และต่อมาได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนรวมไปถึงอาคารถาวร ดังที่ปรากฏในปัจจุบัน ดังนั้นโรงเรียนภูผาม่าน จึงถือเอาวันที่ 11 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันเกิดของโรงเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนภูผาม่าน ตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ 1 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สรุปเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนภูผาม่าน ดังนี้

 • พ.ศ. 2526 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ ย้ายสถานที่จากใต้ถุนอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ มายังบริเวณเชิงเขาหน้าถ้ำเสือ (เป็นที่ตั้งโรงเรียนภูผาม่านในปัจจุบัน)
 • พ.ศ. 2527 ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร จำนวน 2 ชั้น จำนวนห้อง 8 ห้อง พื้นที่ 64 ตร.เมตร (แบบ 208) โดยกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติงบประมาณ
 • พ.ศ. 2528 ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน กว้าง 10 เมตร ยาว 32 เมตร จำนวนห้อง 2 ห้อง (แบบ 102/27) โดยกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติงบประมาณ
 • พ.ศ. 2533 ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร จำนวน 2 ชั้น จำนวนห้อง 8 ห้อง พื้นที่ 64 ตร.เมตร (แบบ 108 ล) และ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร โดยกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติงบประมาณ
 • พ.ศ. 2535 ก่อสร้างอาคารหอประชุม แบบ 1 ชั้น กว้าง 21 เมตร ยาว 40 เมตร (แบบ 100/27) โดยกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติงบประมาณ 3,650,000 บาท สร้างหอส่งน้ำประปาโรงเรียน ความจุ 17 ลบ.เมตร โดยกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติงบประมาณ จำนวน 440,000 บาท
 • พ.ศ. 2537 ขยายชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • พ.ศ. 2539 ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร จำนวน 3 ชั้น จำนวน 16 ห้อง พื้นที่ 64 ตร.เมตร (แบบ 206 ค) โดยกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติงบประมาณ
 • พ.ศ. 2546 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เข้าร่วมโครงการ “หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” (Lab School Project) รุ่นที่ 1
 • พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 1
 • พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง
 • พ.ศ. 2562 โรงเรียนได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 • พ.ศ. 2564 ก่อสร้างโรงอาหารมาตรฐานขนาด 500 ที่นั่ง โดยกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติงบประมาณ

ข้อมูลสำหรับติดต่อ โรงเรียนภูผาม่าน
เว็บไซต์. https://www.phuphaman.ac.th
เฟสบุ๊ค. โรงเรียนภูผาม่าน
โทร. 043-040638

เอิ้นผมกุ้ง กะได้