โรงเรียนภูผาม่าน

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนภูผาม่าน ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยโรงเรียนภูผาม่าน ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2526

Cherdsak Kaosim

27/10/2021